Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest „łącznikiem” między uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci
i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających
w codziennej pracy szkoły.

Zadania szczegółowe pedagoga wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog, mający w ręku duży wachlarz możliwości działań, potrafi rozwiązać niejeden trudny problem. Mając dobre kontakty z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi oraz kuratorami sądowymi może pomagać w rozwiązywaniu nawet  najbardziej skrywanych problemów rodzinnych uczniów, w celu likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko uczniowie sprawiający problemy wychowawcze. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom, także tym, które należą do grupy tzw. „pewniaków” i tych, które są „szarymi myszkami”. Pomocny jest wszystkim nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez współpracy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców.

Najważniejszym aktem prawnym zawierającym wykaz podstawowych obowiązków pedagoga jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.). Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia, do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole
i placówce należy w szczególności:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
 Nie ma dzieci – są ludzie”
Janusz Korczak

 

DROGI UCZNIU!

 Zwróć się do pedagoga gdy:

 • czujesz się samotny i nie masz z kim porozmawiać
 • odnosisz wrażenie, że nikt Cię nie rozumie
 • masz problemy w rodzinie
 • nie dogadujesz się z najbliższymi
 • popadasz w częste konflikty z rodzicami
 • masz problemy w nauce
 • nie radzisz sobie z trudnymi emocjami- złością, gniewem, lękiem
 • często jesteś smutny i nic Cię nie cieszy
 • chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie masz pomysłu
 • masz problemy, z którymi nie możesz sobie poradzić

 

PAMIĘTAJ, NIE MA SYTUACJI BEZ WYJŚCIA!
RAZEM POSZUKAMY ROZWIĄZANIA TWOJEGO PROBLEMU!
ZMOTYWUJ SIĘ DO DZIAŁANIA 🙂

Najlepsze książki – trzeba dopiero napisać.
Najlepsze obrazy – trzeba jeszcze namalować.
Najlepsze rządy – jeszcze stworzyć.
Wszystko co najlepsze, zrobicie dopiero WY

 

DROGI RODZICU !

Zwróć się do pedagoga gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • zauważasz u niego problemy w nauce
 • zauważasz u niego problemy z emocjami
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy
 • Twoja rodzina przeżywa kryzys, który odbija się na dziecku

 

W KAŻDEJ WAŻNEJ DLA DZIECKA SPRAWIE, PEDAGOG SZKOLNY SPOTKA SIĘ Z PAŃSTWEM W DOGODNYM TERMINIE – PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU – TAKŻE TELEFONICZNYM 44-723-67-14

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły
oraz w środowisku społecznym.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:

– działań podejmowanych przez wszystkich nauczycieli na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej;

– pomocy indywidualnej, udzielanej przez specjalistów szkolnych;

– porad i konsultacji dla rodziców;

– działań mediacyjnych i interwencyjnych, podejmowanych wobec uczniów w zależności od rozpoznawanych potrzeb;

– zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia;

– zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych – zajęć terapii pedagogicznej, logopedycznej, rozwijającej kompetencje emocjonalno-społeczne.

W szkole uczą się dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Uczniowie realizują naukę w klasach ogólnodostępnych. Wsparcia udzielają im – zgodnie z zaleceniami – pedagodzy,  nauczyciele oraz specjaliści.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA PPP

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH_KRYZYSOWYCH

OTO 10 WAŻNYCH RAD OD CZŁOWIEKA, KTÓRY ZA DZIECI ODDAŁ ŻYCIE. 

 

Korczak to: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje…”

 1. Nie oczekuj, że twoje dziecko będzie takim, jakim ty chcesz żeby było. Pomóż mu stać się sobą, a nie tobą.
 2. Nie żądaj od dziecka zapłaty za wszystko, co dla niego zrobiłeś. Dałeś mu życie, jak on miałby ci się odwdzięczyć? Ono da kiedyś nowe życie, a jego dziecko następne.
 3. Nie mścij się na dziecku za swoje krzywdy, żebyś na starość nie jadł suchego chleba. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.
 4. Nie patrz na jego problemy z wysoka. Życie daje każdemu według jego sił i możesz być pewien, że dla niego jest ono tak samo ciężkie jak dla ciebie, a może nawet i cięższe, gdyż nie ma jeszcze doświadczenia.
 5. Nie poniżaj!
 6. Nie zapominaj, że najważniejsze spotkania człowieka to spotkania z dziećmi. Zwracaj na nie więcej uwagi — nigdy nie wiemy, kogo spotykamy w dziecku.
 7. Nie zamęczaj się, jeśli nie możesz czegoś zrobić dla swojego dziecka. Po prostu zapamiętaj: dla dziecka zrobiono za mało, jeśli nie zrobiono wszystkiego, co było możliwe.
 8. Dziecko to nie tyran, który zawładnie całym twoim życiem. To nie tylko ciało i krew. To drogocenna czara, którą życie dało ci do ochrony i rozpalenia w niej twórczego ognia. To uwłaszczona miłość matki i ojca, u których będzie rosnąć nie „nasze”, „własne” dziecko, ale dusza przekazana na przechowanie.
 9. Naucz się kochać cudze dziecko. Nigdy nie wyrządzaj mu tego, czego nie chcesz, by robiono twojemu.
 10. Kochaj swoje dziecko takim, jakim jest — nieutalentowane, nieudane, dorosłe. Będąc z nim ciesz się! Chwile z dzieckiem to święto, które jeszcze u ciebie trwa.

20 przykazań Janusza Korczaka dla rodziców

Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.

 

WAŻNE ADRESY – TAM UZYSKASZ POMOC

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 1/13
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon: 44 723-34-86

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Cekanowska 5
Sekretariat tel. (fax) 44 723-34-89
Pomoc Społeczna tel. 44 723-73-53, 44 719 57 59
Świadczenia Rodzinne tel. wew. 22, 48

Zespół Interdyscyplinarny w Tomaszowie Mazowieckim
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Cekanowska 5 (siedziba MOPS, pok.23)
tel. 44 723 34 89
(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – do 15:30)http://www.mopstomaszow.naszops.pl/
ZATRZYMAJ  PRZEMOC !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41

97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 725 14 60

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41
tel.: 44 724 69 49                                              
Infolinia:  800 112 261 
Poniedziałek:  psycholog  14.00 – 20.00
                       radca prawny 15.30 – 18.30
                       specjalista ds. uzależnień 17.00 – 20.00
Wtorek:          psycholog   14.00 – 20.00
                       pracownik socjalny     15.30 – 17.00
Środa:             psycholog     15.30 – 20.00                                    
                       pedagog  16.00 – 19.00
Czwartek:       psycholog    14.00 – 20.00
                       radca prawny    17.00 – 20.00
Piątek:            psycholog    14.00 – 20.00
                       pedagog       16.00 – 18.00

Font Resize
Kontrast strony