Jako środowisko otwarte na potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców:

  • zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,
  • upowszechniamy zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,
  • systematycznie tworzymy własną historię i tradycje, rozwijamy uczniowski ceremoniał i wzbogacamy szkolną symbolikę,
  • rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach,
  • wychowujemy w duchu patriotyzmu, uczymy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, a jednocześnie otwieramy uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,
  • dążymy do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk, a także w relacjach z uczniami niepełnosprawnymi,
  • dbamy o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadzając relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,
  • wspomagamy wychowawczą rolę rodziny oraz współdziałamy z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania,
  • dążymy do stworzenia takiej atmosfery pracy, w której nauczyciele są otwarci na potrzeby ucznia, życzliwie współpracują ze sobą, podnoszą swoje kwalifikacje, są zaangażowani w życie szkoły, współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Font Resize
Kontrast strony