Zasady bezpieczeństwa

Home / Zasady bezpieczeństwa

 

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS LEKCJI ON-LINE

 

 1. Zadbaj o to, aby znaleźć w domu pomieszczenie, miejsce, w którym nikt nie będzie Ci zakłócał spokoju (nie będzie wchodził, przechodził, nie będzie słychać odgłosów życia domowego, włączonego telewizora itp).2. Pamiętaj, że podobnie jak w filmach ważny jest też „drugi plan”. Zadbaj, aby w kadrze za Twoimi plecami panował porządek. Możesz zrobić przed spotkaniem test kamery, wtedy będziesz mógł jeszcze cos poprawić.

  3. Jeśli masz, przygotuj słuchawki – wystarczą te od telefonu – podłącz je.

  4. Powiadom domowników o czasie trwania lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali podczas jej trwania.

  5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, przygotowane prace, itp.

  6. Grupę na zajęcia organizuje nauczyciel i to on zaprasza do niej poszczególnych uczestników. Najlepiej korzystaj ze szkolnego adresu e-mail, to on uprawnia Cię do korzystania z zajęć on-line. Inna nazwa użytkownika, inny kod może spowodować, że nauczyciel nie będzie mógł Cię zidentyfikować i nie będziesz mógł brać udziału w e-lekcji.

 

Aby lekcja przebiegała sprawnie, bez zakłóceń, bez niepotrzebnego przedłużania się(i tym samym nie była nudna), należy pamiętać
o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:

 1. Wyłącz Twój mikrofon na platformie (znajdź symbol mikrofonu i kamery, jeśli któryś z nich klikniemy i zostanie przekreślony; czerwona linia oznacza to, że wyłączyliśmy mikrofon=nie słychać nas lub obraz=nie widać nas).2. Jeżeli chcesz się zgłosić np. do odpowiedzi możesz to zgłosić w umówiony przez nauczyciela sposób. Jeśli nauczyciel udzieli Ci głosu, wtedy ponownie kliknij symbol mikrofonu aby wszyscy Cię mogli usłyszeć.

  3. Słuchamy wypowiedzi nauczyciela, jego poleceń i wskazówek (lekcja tego typu szczególnie wymaga ciszy i spokoju).

  4. Pamiętamy o tym, żeby kamerka była włączona przez całe zajęcia.

  5. Pamiętajmy, że zajęcia prowadzi nauczyciel i to on udziela głosu poszczególnym uczestnikom lekcji. Spontaniczne wypowiedzi zakłócają
  e-lekcję a tym samym utrudniają jej przebieg.

  6. Jeśli chcesz o coś zapytać lub zgłosić problem możesz użyć opcji chatu. Pamiętaj jednak, że nie służy on do swobodnych pogawędek z kolegami – na to będziesz mieć czas na tzw. przerwie.

  7. Żeby nie rozpraszać uwagi uczestników zajęć i nie utrudniać komunikacji w czasie trwania lekcji siedzimy spokojnie na swoich miejscach (nie kręcimy się, nie wstajemy z miejsca, nie wygłupiamy się, nie kładziemy nóg na biurko itp.)

  8. W czasie lekcji obowiązuje zasada wzajemnego szacunku:
  – słuchamy osoby mówiącej,
  – zgłaszamy chęć odpowiedzi,
  – nie przerywamy sobie nawzajem,
  – odnosimy się do siebie kulturalnie,
  – dajemy sobie prawo do popełnienia błędu – bez krytyki, wyśmiewania i nieprzyjemnych komentarzy.

  9. Nie nagrywamy lekcji w całości ani jej fragmentów. Jest to niezgodne z prawem.

  10. Po skończonej lekcji nauczyciel może Wam dać kilka-kilkanaście minut na rozmowy z kolegami, podobnie jak to robicie na przerwie szkolnej. Pamiętajcie, że nie zwalnia Was to od kulturalnego zachowania.

  Liczymy, że dzięki Waszemu zachowaniu i zaangażowaniu lekcje on – line będą ciekawym i przyjemnym doświadczeniem zarówno dla innych uczniów, jak i nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie negatywne zachowania prezentowane podczas lekcji on-line będą odnotowywane, wyjaśniane i zgłaszane rodzicom. W konsekwencji mogą doprowadzić do obniżenia oceny z zachowania,
 a w skrajnych przypadkach do podjęcia innych, radykalnych kroków (np. w przypadku nagrywania, robienia zdjęć, czy wulgarnego słownictwa sprawy będą kierowane do Wydziału ds. Nieletnich KPP w Tomaszowie Mazowieckim lub do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego
w Tomaszowie Mazowieckim).

Co w razie kłopotów technicznych?

 • Zachowaj spokój, nie krzycz: „nic nie słyszę”, „nic nie widzę” itp. Niestety,nauczycielowi trudno jest w czasie trwania e-lekcji udzielić Ci wsparcia technicznego. Możesz napisać o swoich problemach po skończonych zajęciach lub poprosić o poradę nauczyciela informatyki lub Twojego dostawcę Internetu (jeśli podejrzewasz, że problem dotyczy łącza internetowego).
 • Pamiętaj, dla nas wszystkich ta sytuacja jest trudna, każdego dnia może nas spotkać niespodziewana sytuacja. Nauczyciel na pewno będzie dla Ciebie wyrozumiały, jeśli z przyczyn niezależnych od Ciebie nie będziesz uczestniczył we wszystkich lekcjach video, rodzice mogą usprawiedliwić Twoją nieobecność , a Ty możesz zaliczyć wymagany materiał w sposób uzgodniony z nauczycielem.

 

ŻYCZYMY WYTRWAŁOŚCI I ZAANGAŻOWANIA PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA. MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE NIEBAWEM ZOBACZYMY SIĘ W SZKOLE.

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące
w Szkole Podstawowej nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków

RODZICU PAMIĘTAJ!

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Uczeń z katarem zostaje w domu. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły skorzystaj z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Ogranicza się wejścia rodziców/ opiekunów na teren szkoły.
 • Zasady dotyczące tylko rodziców/ opiekunów klas zerowych i pierwszych:

– jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

– opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • Zapewnij sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Zadbaj, aby uczeń nie zabierał ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Ogranicz kontakty z pracownikami administracyjno-obsługowymi, nauczycielami.
 • Wykorzystaj techniki komunikacji na odległość, gdy chcesz skonsultować się z nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi Cię o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Przypominaj uczniowi o częstym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzeniu pomieszczenia mieszkalnego.
 • Zakazuj uczniowi dzielenia się z kolegą drugim śniadaniem (tzw. kęsem, piciem z jednej butelki)
 • Zawsze w przypadku wątpliwości możesz zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Nr telefonu:
Narodowy Fundusz Zdrowia                                                  +48 800 190 590,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna                  
+48 502 237 659,

NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ!

 • W szkole może przebywać zdrowy nauczyciel bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Do szkoły wchodzisz w maseczce.
 • Przy wejściu do szkoły zadbaj o dezynfekcję rąk.
 • Przypominaj uczniom o zasadach postępowania w razie zagrożenia, uwzględniając zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.
 • Wymagaj od uczniów, aby zachowywali dystans społeczny, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myli ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyli pomieszczenia.
 • Przypominaj o obowiązku przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych w teczkach lub w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.
 • Przypominaj uczniom, że nie należy zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Zadbaj o sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Szkoła posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.
 • W przestrzeniach wspólnych (korytarz, pokój nauczycielski) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie rąk, używanie maseczek.
 • Ogranicz korzystanie z pokoju nauczycielskiego.
 • Ogranicz kontakty z pracownikami obsługi i administracji szkoły oraz innymi nauczycielami.
 • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory geometryczne, których używasz podczas lekcji powinny być dezynfekowane na bieżąco.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 • Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

      Nr telefonu:
Narodowy Fundusz Zdrowia                                               +48 800 190 590,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna               
+48 502 237 659, 

DROGI  UCZNIU PAMIĘTAJ!

 • W szkole mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Do szkoły wchodzisz w maseczce.
 • Maseczkę nosisz podczas przemieszczani się na terenie szkoły/podczas przerw. Zdejmujesz ją w sali lekcyjnej.
 • Przy wejściu do szkoły zadbaj o dezynfekowanie rąk.
 • Staraj się zachować dystans podczas pobytu w szkole, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myj ręce ciepłą wodą z mydłem. Masz także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne w przydzielonej szafce lub teczce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Szkoła posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, natychmiast zostaniesz odizolowany od innych osób i niezwłocznie powiadomieni zostaną Twoi rodzice/opiekunowie.
 • W przestrzeniach wspólnych (korytarze, sale lekcyjne) zachowaj podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny (zakrywanie ust podczas kichania).
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnuj, aby robili to inni uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Dbaj o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, korzystaj z nich we właściwy sposób.
 • Spożywanie posiłków w salach lekcyjnych możliwe jest z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Pamiętaj nie dziel się kanapką tzw. kęsem ani napojem z jednej butelki z drugim uczniem.
 • Jeśli będziesz chciał uzyskać dodatkowe informacje przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
Font Resize
Kontrast strony