Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin korzystania z biblioteki

Regulamin korzystania z biblioteki przy Szkole Podstawowej nr 10
im. 
Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni SP 10

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły,
  w wyznaczonych godzinach oraz, po wcześniejszym uzgodnieniu, na okres wakacji.
 3. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki
  i godzinami udostępniania zbiorów.
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 5. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 6. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki. Nieoddanie książek wypożyczonych w ubiegłym roku szkolnym powoduje zawieszenie w prawach czytelnika w następnym roku szkolnym.
 7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 

Wypożyczanie książek i poszanowanie zbiorów

 1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 2. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 3. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela
 4. Każdy czytelnik powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
 5. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 książki na okres 30 dni. Przed upływem terminu zwrotu czytelnik ma prawo przedłużyć termin wypożyczenia na następne 30 dni. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego
 6. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej dwie lektury.
  O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni jest zawieszony
  w prawach korzystania z biblioteki.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
 2. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 3. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 4. Przed o puszczeniem czytelni czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi się na miejsce.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego (lektury, książki popularnonaukowe) mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 7. Książki , czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

Zasady ogólne

 1. Stanowisko komputerowe oraz drukarka w bibliotece szkolnej służą  wyłącznie celom edukacyjnym.
 2. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.
 3. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza po opłaceniu 0.20 zł /od strony/, rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu do drukarki. Drukować można jedynie fragmenty wypożyczonych programów.
 4. Stanowisko komputerowe umożliwia korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
 5. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.  Ograniczenie czasowe wynika z faktu posiadania tylko jednego stanowiska komputerowego.
 7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy
  i niezakłócające rytmu pracy biblioteki.
 8. Rozpoczęcie pracy przy komputerze w bibliotece szkolnej możliwe jest jedynie po akceptacji niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 10.  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

 

Zasady szczegółowe

Użytkownik ma prawo do:

 • Korzystania z komputera oraz zasobów sieci Internet w granicach określonych przez nauczyciela-bibliotekarza

Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie,  którzy nie posiadają własnego sprzętu informatycznego.

Użytkownik ma obowiązek:

 • Podporządkować się wszystkim zaleceniom nauczyciela-bibliotekarza
 • Posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
 • Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 • Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
 • Sprawdzać przyniesione nośniki danych programem antywirusowym.
 • Zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej.

Użytkownikowi nie wolno:

 • Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy.
 • Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
 • Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w istniejących ustawieniach oprogramowania
 • Samowolnie włączać i wyłączać urządzenia  z sieci elektrycznej. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w Czytelni Internetowej upoważniony jest wyłącznie bibliotekarz. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych (Instrukcja BHP na stanowisku pracy
  z komputerem i drukarką).
 • Wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.